ESTATUTS

Podeu descarregar els ESTATUTS en format pdf fent un clic AQUI

 

 

ESTATUTS DE FUTBOL

BASE REUS FUNDACIÓ PRIVADA

  

CAPÍTOL
I

 

Article
1. Denominació, naturalesa i durada


La Fundació és una entitat sense ànim de lucre que té el patrimoni, els rendiments i els recursos obtinguts afectats de forma permanent a larealització de les finalitats d’interès general previstes en aquests estatuts. 

La fundació es denomina FUTBOL BASE REUS FUNDACIÓ PRIVADALa Fundació té vocació de permanència i es constitueix amb durada indefinida.


Article 2. Domicili


El domicili de la Fundació queda fixat al
Pavelló
Olímpic Municipal de Reus, al Carrer de Mallorca, 1, 43205 Reus, Tarragona.


Article 3. Àmbit d’actuació


La Fundació exerceix les seves funcions majoritàriament a Catalunya. No obstant això, pot actuar a la resta del territori de l’Estat espanyol així com a escala internacional.


Article 4. Règim jurídic


La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar per l’atorgament de la seva carta fundacional en escriptura pública i la inscripció en el Registre de Fundacions de la Generalitat de
Catalunya.


La Fundació es regeix per les declaracions contingudes a la carta fundacional, per les disposicions legals que li són d’aplicació, per les establertes en aquests estatuts i pels acords que adopti el Patronat en l’exercici de les
seves funcions.

 

 

 

 

CAPÍTOL
II

 

Article
5. Finalitats fundacionals


La Fundació té per objecte promoure i fomentar la pràctica esportiva i el desenvolupament del futbol base,
particularment en els seus aspectes culturals, sociològics, jurídics, tècnics i d’altres. Aquesta activitat es durà a terme mitjançant tot tipus de mitjans econòmics i humans, i es podrà realitzar de forma directa o en col.laboració
amb altres entitats o institucions.

 

Les finalitats de la Fundació són les següents:

 

A.   Realitzar, fomentar i impulsar el desenvolupament del futbol, en tots els seus àmbits, per si mateixa o en
col·laboració amb altres entitats.

 

B.   Donar suport al futbol base i de formació a la resta d’escoles i clubs del territori.

 

C.   Divulgar i difondre les activitats futbolístiques que duguin a terme els equips gestionats per la fundació.

 

D.   Canalitzar, a través dels instruments que consideri oportuns, la cooperació amb el sector empresarial i altres agents
econòmics o socials.

 

E.   Col·laborar en la forma i mesura que s’estimi possible i convenient amb el CF Reus Deportiu per a promoure quantes
actuacions tendeixin o contribueixin al seu prestigi esportiu, així com impulsar noves activitats futbolístiques demandades per la societat.

 

F.    Establir relacions amb entitats nacionals i estrangeres que persegueixin finalitats semblants.

 

G.   Impulsar la contínua col·laboració entre la Fundació i les Administracions Públiques, fomentant la realització de
Convenis de Col·laboració.

 

H.   Fomentar, coordinar i desenvolupar cursos, cursets, seminaris i programes educatius esportius, tendents a la
formació en matèria futbolística.

 

I.     Realitzar programes culturals, esportius i formatius que ajudin la integració de sectors marginals de la societat.

 

J.    Dedicar a l’assoliment dels objectius de la Fundació l’explotació de tots els seus actius.

 

K.   Qualsevol altre activitat que amb caràcter general impliquin, segons el parer del Patronat, la materialització de
l’esperit que informa la constitució de la Fundació.

 

I,
en general, totes les accions que afavoreixin la promoció del futbol i l’esport.

Queda totalment exclosa de les finalitats de la Fundació qualsevol actuació amb ànim
de lucre.


El Futbol Femení forma part de l’estructura del Futbol Base en un pla de total igualtat en relació al futbol masculí.

 

La Fundació Futbol Base Reus neix amb vocació irrenunciable d’esdevenir una entitat inclusiva pel que fa a la incorporació en el sí del seu futbol base a equips integrats per persones amb discapacitat psíquica,
cognitiva, orgánica, sensorial o física.

 


Article 6. Activitats


La Fundació desenvoluparà les activitats que el Patronat consideri necessàries directament i/o en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, d’acord amb el que estableix la normativa sobre fundacions. En concret, a fi de
dur a terme la finalitat fundacional, la Fundació desenvolupa les activitats que, sense ànim exhaustiu, s’enumeren a continuació:

 

1)   
Formació esportiva de nens/es i joves, especialment en la disciplina de futbol.

2)   
Promoció dels valors intrínsecs de l’esport, l’exercici físic i els hàbits saludables.

3)   
Organització de competicions esportives i d’activitats sòcio-educatives orientades al foment de l’esport basat en el joc
net i el respecte per un mateix, pels companys/es d’equip i de club, pels adversaris, pels àrbitres i pel públic assistent.

4)   
Participació activa en esdeveniments de l’àmbit esportiu, educatiu, social i cultural que s’esdevinguin en l’entorn de la
ciutat de Reus i, per extensió, al Camp de Tarragona.


Les activitats relacionades amb els fins fundacionals s’han de dur a terme segons les normes que les regulen específicament, mitjançant l’obtenció, si escau, dels permisos o llicències pertinents.

 


Article 7. Regles bàsiques per a l’aplicació dels recursos a les finalitats


Les rendes i els altres ingressos anuals que obtingui l’entitat s’han de destinar al compliment dels fins fundacionals dins els límits establerts per la legislació vigent.

La Fundació pot realitzar tot tipus d’activitat econòmica, actes, contractes, operacions i negocis lícits, sense més restriccions que les imposades per la legislació aplicable.

 


Article 8. Regles bàsiques per a la determinació dels beneficiaris


Podran ser beneficiaris de la Fundació aquelles persones que estiguin dintre del seu objecte i finalitat o qualsevol altres que el Patronat pugui determinar amb caràcter discrecional, de forma que ningú pugui al·legar, ni individualment ni col·lectivament, davant la Fundació cap dret d’ús ni gaudir dels beneficis o ajudes que la Fundació confereixi, ni imposar la seva atribució a persones determinades.

 

Són beneficiaris de la Fundació els col·lectius següents:

 

a)   
Infants i joves, especialment de la comarca del Baix Camp, interessades en rebre una formació esportiva com a eina per al seu desenvolupament personal.

 

b)   
Esportistes, amb els seus respectius entorns familiars, que vulguin formar part d’una institució que promogui activitats en
l’àmbit esportiu, social i cultural, amb l’objectiu de contribuir a millorar les condicions de vida del conjunt de la ciutadania.

 

c)   
Col·lectius organitzats d’infants, joves i persones adultes amb discapacitat intel·lectual o patologies de salut mental.

 

d)   
Persones de totes les edats que tinguin vocació d’exercir professionalment tasques de gestió i de direcció de grups en el
terreny de l’esport i del lleure infantil, juvenil i adult, i estiguin disposades a rebre una formació reglada en aquest àmbit professional.


L’elecció dels beneficiaris serà efectuada pel Patronat amb criteris d’imparcialitat i no-discriminació entre les persones que es trobin en les circumstàncies següents: formar part del sector de població atès per la Fundació, demandar la prestació o servei que la Fundació pugui oferir i que compleixin els requisits específics que,
complementàriament, pugui acordar el Patronat.

 

 

 

CAPÍTOL III

Règim econòmic

 

Article 9. Patrimoni
de la Fundació i activitats econòmiques


El patrimoni de la Fundació queda vinculat al compliment dels finsfundacionals. El patrimoni està integrat:

 

a)   
per la dotació inicial que consta a la carta fundacional.

b)   
per tots els béns i drets de contingut econòmic que accepti i rebi la Fundació amb la finalitat d’incrementar la dotació, i

 

c)   
per tots els rendiments, fruits, rendes i productes, i els altres béns incorporats al patrimoni de la Fundació per
qualsevol títol o concepte.

 

 

 

Article
10. Actes de disposició


10.1 L’alienació, el gravamen o qualsevol altres actes de disposició dels béns i drets que integren el patrimoni fundacional s’ha de fer a títol onerós i respectant les condicions dels fundadors o dels donants d’aquests béns. En qualsevol cas, l’import obtingut s’ha de reinvertir en l’adquisició d’altres béns i drets que se subroguin en lloc dels alienats o en la millora dels béns de la Fundació tot aplicant el principi de subrogació real.


10.2 Si es donen circumstàncies excepcionals que impedeixen complir totalment o parcialment el deure de reinversió, el patronat, abans de dur a terme l’acte de disposició, ha de presentar una declaració responsable al protectorat en què faci constar que es donen aquestes circumstàncies i ha d’aportar un informe subscrit per tècnics independents que acrediti la necessitat de l’acte de disposició i les raons que justifiquen la no reinversió. També ha de justificar la destinació que es doni al producte que no es reinverteixi, que ha d’estar sempre dins de les
finalitats de la fundació.


10.3 La necessitat i la conveniència de les operacions de disposició o gravamen directe o indirecte han d’estar justificades i acreditades documentalment. El Patronat, abans de fer els actes de disposició, ha de comptar amb la informació adequada per prendre la decisió responsablement.


10.4 Es requereix prèvia autorització per fer actes de disposició, gravamen o administració extraordinària en els casos següents:

 

a)   
si el donant ho ha exigit expressament,

b)   
si ho estableix una disposició estatutària

c)   
si els béns o drets objecte de disposició s’han rebut d’institucions públiques o s’han adquirit amb fons públics.

 

10.5 El Patronat pot fer, sempre que sigui necessari i de conformitat amb el que aconsellin la conjuntura econòmica i la legislació vigent, les modificacions convenients en les inversions del patrimoni fundacional.

10.6 Per a la realització d’actes de disposició sobre els béns i drets que constitueixin el patrimoni fundacional i per a l’acceptació d’herències, llegats o altres béns i drets susceptibles d’integrar el capital fundacional, s’exigeix el vot favorable del Patronat amb la majoria de 51% i el compliment dels requisits legalment previstos.


10.7 Quan els actes de disposició, alienació o gravamen requereixin l’adopció d’una declaració responsable caldrà el vot favorable de dos terços del nombre total de patrons, sense computar els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació.

 

 


Article 11. Règim comptable


11.1 La Fundació ha de portar un llibre diari i un llibre d’inventari i de comptes anuals.

11.2 El Patronat de la Fundació ha de fer l’inventari i ha de formular els comptes anuals de manera simultània i amb data del dia de tancament de l’exercici econòmic, de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment admesos i amb les disposicions que en cada cas siguin aplicables.


L’exercici s’ha de tancar el 31 de desembre de cada any.11.3 Els comptes anuals formen una unitat i estan integrats per:

 

a)   
el balanç de situació,

b)   
el compte de resultats,

c)   
el compte d’estat de situació de canvis en el patrimoni
net,

d)   
el compte d’estat de situació de fluxos en efectiu
i

e)   
la memòria, en la qual s’ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en el balanç i en el compte de resultats, i s’han de detallar les actuacions realitzades en compliment de les finalitats
fundacionals i concretar el nombre de beneficiaris i els serveis que aquests han rebut, com també els recursos procedents d’altres exercicis pendents de destinació, si n’hi ha, i les societats participades majoritàriament, amb indicació del percentatge de participació.

 

11.4 La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de formar part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.


11.5. El Patronat ha d’aprovar dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici els comptes anuals, els quals ha de presentar en la forma prevista legalment al Protectorat de la Generalitat de Catalunya per al seu dipòsit en el termini de 30 dies a comptar de la seva aprovació.


11.6. El Patronat ha d’aprovar i presentar, en relació amb les inversions financeres temporals que realitzi en el mercat de valors, un informe anual sobre el grau de compliment del codi de conducta que han de seguir les entitats sense ànim de lucre, de conformitat amb la normativa vigent o amb el que disposi l’autoritat reguladora.


11.7. Els comptes anuals s’han de sotmetre a una auditoria externa quan es donen les circumstàncies legalment previstes.


Encara que no es produeixin les circumstàncies legalment previstes perquè els comptes s’hagin de sotmetre a una auditoria, si una tercera part dels patrons la demana per raons justificades, perquè considera que hi ha alguna circumstància excepcional en la gestió de la Fundació que aconsella que es dugui a terme, s’ha de convocar una reunió del Patronat en el termini màxim de 30 dies a comptar de la petició, a fi d’acordar de forma motivada la realització o no-realització de l’auditoria de comptes sol·licitada. Si no es convoca el Patronat en el termini indicat o si, un cop convocat amb aquesta finalitat, s’acorda no dur a terme l’auditoria, els patrons interessats poden adreçar la seva petició al Protectorat, d’acord amb el que estableix el Codi Civil de Catalunya. 

 


Article 12. Recursos anuals


Els recursos econòmics anuals de la Fundació han d’estar integrats per:

 

a)   
les rendes i rendiments produïts per l’actiu,

b)   
els saldos favorables que puguin resultar de les activitats fundacionals i

c)   
les subvencions i altres liberalitats rebudes amb aquesta finalitat que no hagin d’incorporar-se al patrimoni fundacional.

 


Article 13. Aplicació obligatòria

 

La Fundació ha de destinar al compliment dels fins fundacionals almenys el setanta per cent de les rendes i altresingressos nets anuals obtinguts. La resta l’ha de destinar o bé al compliment diferit de les finalitats o bé a l’increment dels seus fons propis. El Patronat ha d’aprovar l’aplicació dels ingressos.


Si la Fundació rep béns i drets sense que se n’especifiqui la destinació, el Patronat ha de decidir si han d’integrar la dotació o han d’aplicar-se directament a la consecució dels fins fundacionals.


L’aplicació d’almenys el setanta per cent dels ingressos al compliment de les finalitats fundacionals, s’ha de fer efectiva en el termini de quatre exercicis a comptar de l’inici del següent al de l’acreditació comptable.

 


Article 14. Despeses de funcionament


Les despeses derivades del funcionament del Patronat i dels seus òrgans delegats, sense comptar a aquest efecte el cost de les funcions de direcció ogerència, no poden ser superiors al 15% dels ingressos nets obtinguts durant l’exercici.

Article 15. Participació en societats


La Fundació pot constituir societats i participar-hi sense necessitat d’autorització prèvia, llevat que això comporti l’assumpció de responsabilitat personal pels deutes socials.


La Fundació ha de comunicar el Protectorat en el termini de 30 dies l’adquisició i tinença d’accions o participacions socials que li confereixin, directament o indirectament, el control de societats que limitin la responsabilitat dels socis.


En tot cas, l’exercici per part de la Fundació de tasques d’administració de societats ha de ser compatible amb el compliment dels fins fundacionals.

 

 

 

 

CAPÍTOL IV

Organització
i funcionament

Article 16. El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern i d’administració de la Fundació, la representa i gestiona, i assumeix totes les facultats i funcions necessàries per a la consecució dels fins fundacionals.

Article 17. Composició del Patronat i requisits per ser-ne membre

1)    El Patronat és un òrgan col·legiat integrat per persones físiques o jurídiques i constituït per un mínim de set (7) i un màxim de tretze (13) membres.

 

Els Patrons podran ser nomenats a títol personal o per raó del seu càrrec o representativitat.

 

2)    Podrà ser membre del Patronat qualsevol persona física amb capacitat d’obrar plena; que no es trobi inhabilitada o
incapacitada per exercir funcions o càrrecs públics o per administrar béns i no hagi estat condemnada per delictes contra el patrimoni o contra l’ordre socioeconòmic o per delictes de falsedat.

 

3)    Les persones jurídiques han d’estar representades en el Patronat, d’una manera estable, per la persona en qui
recaigui aquesta funció d’acord amb les normes que les regulin, o per la persona que designi a aquest efecte el corresponent òrgan competent.

 

Article 18. Designació, renovació i exercici del càrrec

1)    El primer nomenament dels patrons de la Fundació es realitzarà en la carta fundacional.

 

2)    Els patrons exerceixen els seus càrrecs per un termini de quatre (4) anys naturals, considerant-se com a complet el
primer any natural en que són nomenats i finalitzant la vigència del seu càrrec el 31 de desembre del quart any natural.

 

3)    Els patrons són reelegibles indefinidament per períodes d’igual durada.

 

4)    Els patrons que per qualsevol causa cessin abans de complir el termini pel qual van ser designats, podran ser
substituïts per nomenament del Patronat. La persona substituta serà designada pel temps que falti perquè s’exhaureixi el mandat del patró substituït, però podrà ser reelegida pels mateixos terminis establerts per a la resta
dels membres.

 

5)    Els membres del Patronat entren en funcions després d’haver acceptat expressament el càrrec mitjançant alguna
de les formes establertes en la legislació aplicable.

 

Article 19. Gratuïtat

Els patrons exerceixen el càrrec gratuïtament, sens perjudici del dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades i a la indemnització pels danys que els ocasioni el desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec.

 

Article 20. Facultats i delegació de funcions

Corresponen al Patronat totes les facultats que té estatutàriament atribuïdes i, en general, les que requereixi per a la consecució dels fins fundacionals, sense més excepcions que les establertes en la legislació aplicable i en aquests
estatuts.

El Patronat pot delegar les seves funcions de conformitat amb aquests estatuts i la legislació aplicable. En tot cas, són indelegables i corresponen al Patronat amb caràcter exclusiu les facultats següents:

a)    La modificació dels estatuts.

b)    La fusió, l’escissió o la dissolució de la Fundació.

c)    L’elaboració i l’aprovació del pressupost i dels documents que integren els comptes anuals.

d)    Els actes de disposició sobre béns que, en conjunt o individualment, tinguin un valor superior a una vintena part
(5%) de l’actiu de la Fundació, llevat que es tracti de la venda de títols valor amb cotització oficial per un preu que sigui almenys el de cotització.Tanmateix, es poden fer apoderaments per a l’atorgament de l’acte corresponent
en les condicions aprovades pel Patronat.
e)    La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica.

f)     La fusió, l’escissió i la cessió de tots o d’una part dels actius i els passius.

g)    La dissolució de societats o d’altres persones jurídiques.

h)    Els que requereixen l’autorització o aprovació del Protectorat o l’adopció d’una declaració responsable.

i)     L’adopció i formalització de les declaracions responsables.

El que disposa aquest article s’ha d’entendre sense perjudici de les autoritzacions del Protectorat que siguin necessàries o de les comunicacions que se li hagin de fer de conformitat amb la legislació vigent.

 

Article 21. Règim de convocatòria

1) El Patronat
es reuneix en sessió ordinària almenys una vegada l’any, i obligatòriament durant el primer semestre de l’any natural amb la finalitat d’aprovar els comptes anuals de l’exercici anterior.

S’ha de reunir en sessió extraordinària, prèvia convocatòria i a iniciativa del seu president/a, tantes vegades com aquest/a ho consideri necessari per al bon funcionament de la Fundació. També s’ha de reunir quan ho sol·liciti una quarta part dels seus membres, i en aquest cas la reunió s’haurà de fer dinsels trenta (30) dies següents a la sol·licitud.

2) El Patronat es pot reunir excepcionalment mitjançant videoconferència, multiconferència o qualsevol altre sistema que no impliqui la presència física dels patrons. En aquests casos és necessari garantir la identificació dels assistents a la
reunió, la continuïtat en la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les deliberacions i l’emissió del vot. La reunió s’ha d’entendre celebrada al lloc on es trobi el president. En les reunions virtuals s’han de considerar patrons assistents aquells que hagin participat en la multiconferència i/o videoconferència. La convocatòria de les reunions correspon al president i ha de contenir l’ordre del dia de tots aquells assumptes que s’han de tractar en la reunió, fora dels quals no es poden prendre acords vàlids.

3) La reunió s’ha de convocar almenys amb deu (10) dies d’antelació respecte de la data prevista perquè tingui lloc.

4) Amb caràcter excepcional, el Patronat podrà, en reunions degudament convocades, formalitzar l’adopció d’acords mitjançant la votació per escrit, per correspondència postal, comunicació telemàtica o qualsevol altre mitjà, sempre i quan cap patró s’oposi expressament a aquest procediment i no sigui necessària una majoria qualificada per a la seva adopció. En qualsevol cas, quedaran garantits els drets d’informació i de vot i caldrà disposar de la constància de la tramesa de la informació necessària en els patrons i de la recepció del seu vot. S’entendrà que l’acord s’adopta al lloc del domicili de
la persona jurídica i en la data de recepció del darrer dels vots vàlidament emesos.

 Article 22. Càrrecs

El Patronat nomenarà un president o presidenta i un secretari o secretària que podrà no tenir la condició de patró.

Alhora, el Patronat podrà nomenar, amb caràcter facultatiu, un/a vicepresident/a i un/a tresorer/a.

La resta de patrons que no ocupen cap d’aquests càrrecs tenen la condició de vocals.

 

Article 23. El president o presidenta

El president/a té les facultats següents:

a)    Representar institucionalment la Fundació.

b)    Ordenar la convocatòria, fixar-ne l’ordre del dia i presidir, suspendre i aixecar les sessions del Patronat,
així com dirigir les deliberacions.

c)    Decidir amb el seu vot de qualitat el resultat de les votacions en cas d’empat.

d)    La resta de facultats indicades en aquests estatuts i aquelles que li siguin expressament encomanades pel
Patronat, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

En absència temporal del president/a, el vicepresident/a exercirà i suplirà les funcions d’aquest, fins al seu retorn.

 

Article 24. El secretari o secretària

El secretari/ària convoca, en nom del president/a, les reunions del Patronat i n’estén les actes, conserva el llibre d’actes i lliura els certificats amb elvistiplau del president/a o per ordre, en la seva absència, del vicepresident/a.

Així mateix exerceix les altres funcions que són inherents al seu càrrec i li atribueixen aquests Estatuts.

Alhora, elPatronat podrà delegar i facultar en el secretari o secretària qualsevol altre funció o encomanda que consideri necessària i no sigui contrària als presents Estatuts.

Article 25. El tresorer o tresorera

El Patronat podrà nomenar un tresorer/a, el qual realitzarà les funcions administratives pròpies del règim comptable de la Fundació establertes en l’article 11 d’aquests Estatuts, sense perjudici de les facultats exclusives establertes en l’article 20 a favor del Patronat.

Alhora, el Patronat podrà delegar i facultar en el tresorer o tresorera qualsevol altre funció o encomanda que consideri necessària i no sigui contrària als presents Estatuts.

 

Article 26. Manera de deliberar i adoptar acords

1) El Patronat queda vàlidament constituït en primera convocatòria quan assisteixen a la reunió, en persona o representats en la forma legalment permesa, la meitat més un dels patrons i en segona convocatòria és necessària l’assistència d’una quarta part dels seus membres. Per tal que sigui vàlida la constitució de les reunions del Patronat hauran d’assistir, com a mínim, dos patrons en les dues convocatòries.

2) Els membres del Patronat poden delegar per escrit a favor d’altres patrons el seu vot respecte d’actes concrets. Si un patró ho és perquè té la titularitat d’un càrrec d’una institució, pot actuar en nom seu la persona que pugui substituir-lo segons les regles d’organització de la mateixa institució.

3) Cada patró té un vot i els acords s’adopten per majoria de vots dels assistents, presents i representats, a la reunió. En cas d’empat decideix el vot de qualitat del president/a.

4) El director/a, si no és patró, pot assistir amb veu però sense vot a les reunions del Patronat quan hi és convocat. Si té la condició de patró, pot assistir-hi amb veu i vot.

5) El Patronat també pot convidar a assistir a les reunions, amb veu i sense vot, les persones que consideri convenient.

 

Article 27. Declaració responsable

1) Prèviament a l’adopció d’acords sobre la declaració responsable, els patrons han de disposar dels informes exigits per la Llei i de la resta d’informació rellevant

2) Les declaracions responsables, realitzades segons els models normalitzats, hauran de ser signats per tots els patrons que les han adoptades, i s’han de presentar al protectorat juntament amb una còpia dels informes que escaiguin, abans
d’executar l’acte o atorgar el contracte que és objecte de la declaració responsable. També s’han d’adjuntar a la declaració responsable les objeccions a la contractació que hagi formulat qualsevol dels membres del patronat competent en la mateixa acta o en un escrit separat. La presentació de la declaració responsable davant del protectorat ha de tenir lloc en el termini d’un mes a comptar de la data en què el patronat l’hagi acordada.

3) La realització de l’acte o contracte objecte de la declaració responsable s’ha d’acreditar davant del protectorat, amb la presentació del document que el formalitzi, en el termini de dos mesos a comptar des de la data en què s’ha presentat la declaració responsable al protectorat. Si l’acte o contracte es formalitza per mitjà d’una escriptura pública, s’ha de protocol·litzar la declaració responsable.

4) La informació sobre les declaracions responsables i sobre la perfecció dels actes o contractes que en són objecte ha de fer part del contingut mínim de la memòria dels comptes anuals.

 

Article 28. Majoria qualificada

Serà necessari el vot favorable de 2/3 dels membres del Patronat, sense computar en el seu cas els que no puguin votar per raó de conflicte d’interessos amb la fundació, per a l’adopció dels següents acords:

a)  
L’aprovació del pressupost anual i dels comptes anuals.

b)  
El nomenament i el cessament del Director/a-Gerent de la Fundació

c)  
La delegació de facultats a favor del Director/a-Gerent de la Fundació

d)  
Els actes de disposició o de gravamen sobre béns patrimonials i de l’actiu de la Fundació

e)  
Acceptacions d’herències

f)    
Modificació d’estatuts.

g)  
El nomenament i la separació de membres del Patronat.

h)  
La constitució o la dotació d’una altra persona jurídica, així com la integració en d’altres entitats.

i)    
L’adopció i formalització de les declaracions
responsables.

j)    
La dissolució i liquidació de la Fundació.

 

Article 29. De les actes

1)    De cada reunió, el secretari/ària n’ha d’aixecar l’acta corresponent, que ha d’incloure la data, el lloc, l’ordre del dia, les p ersones assistents, un resum dels assumptes tractats, les intervencions de què s’hagi sol·licitat que quedi constància i els acords adoptats, amb indicació del resultat de les votacions
i de les majories.

2)    Les actes han de ser redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-se realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima reunió. No obstant això, els acords tenen força executiva des de la seva adopció, excepte si es preveu expressament, en els estatuts o a l’horad’adoptar l’acord, que no són executius fins a l’aprovació de l’acta. Si són d’inscripció obligatòria,tenen força executiva des del moment de la inscripció.  

3)    La Fundació disposarà d’un registre i arxiu de les Actes, en el qual constin totes les que hagin estat aprovades pel Patronat.

 

Article 30.
Conflicte d’interessos

1)
Els patrons i els membres dels òrgans de govern de la Fundació han de comunicar al Patronat qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, que tinguin amb la Fundació. Abans que el Patronat adopti un acord en el qual hi pugui haver un conflicte entre un interès personal i un interès de la Fundació, la persona afectada ha de proporcionar a l’òrgan la informació rellevant i s’ha d’abstenir d’intervenir en la deliberació i la votació.

Es considerarà que hi ha un conflicte d’interès indirecte del Patró quan l’acord a adoptar afecti a l’interès de les persones següents:

2)
En cas que es tracti d’una persona física, el del cònjuge, el d’altres persones amb qui hom estigui especialment vinculat per lligams d’afectivitat,el dels seus parents en línia recta, i en línia col·lateral, fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat.

En cas que es tracti d’una persona jurídica, el dels seus administradors o apoderats, el dels socis de control i el de les entitats que hi formin unaunitat de decisió, d’acord amb la legislació mercantil.

3)
Els Patrons, i les persones que s’hi equiparen d’acord amb l’article 312.9.3 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, que en relació a l’adopció d’acords en els assumptes tingui un conflicte d’interessos amb la Fundació, han d’abstenir-se de participar en tot tipus de negocis i activitats financeres que puguin comprometre l’objectivitat en la gestió de la Fundació.


Específicament, no podrà exercitar el seu dret a vot quan l’acord l’alliberi d’una obligació, li concedeixi un dret o un benefici econòmic de qualsevol tipus.

4)
En els acords sobre nomenament i/o separació de patrons, es considerarà l’existència de situació de conflicte d’interès la pròpia revalidació en el càrrec de patró i/o la pròpia separació, de forma que no podrà exercir el seu dret a vot.

5)
No es considerarà l’existència de conflicte d’interès la proposta de membres del Patronat per part del patró que finalitzi la vigència del seu nomenament.
 

Article 31. Cessament

Els patrons cessen en el càrrec per les causes següents:

a)  
Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció, en el cas de les persones jurídiques.

b)   
Incapacitat o inhabilitació.

c)   
Cessament de la persona en el càrrec per raó del qual formava part del Patronat.

d)   
Finalització del termini del mandat, llevat que es renovi.

e)  
Renúncia notificada al Patronat.

f)    
Sentència judicial ferma que estimi l’acció de responsabilitat per danys a la Fundació o que decreti la remoció del
càrrec.

g)  
Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

La
renúncia al càrrec de patró ha de constar de qualsevol de les formes establertes per a l’acceptació del càrrec, però només produeix efectes davant tercers quan s’inscriu en el Registre de Fundacions.

 

 

CAPÍTOL
V

Altres òrgans. Composició i funcions

 

Article 32. El director/a gerent

1)
El patronat pot nomenar un director o directora gerent que desenvolupi la direcció executiva i la gestió ordinària Fundació. Aquest càrrec pot ser ocupat per un patró, cas en què la relació laboral o professional s’ha d’articular mitjançant un contracte que determini clarament les tasques laborals o professionals que es retribueixen, les quals han de ser diferents de les pròpies del càrrec de patró.

Quan no és patró, el director/a assisteix a totes les reunions del Patronat a què se’l convoca i pot intervenir-hi amb veu però sense vot.

2)
El càrrec de director/a gerent és retribuït, en els termes que es consideren adequats a la naturalesa i a la representativitat pròpies del càrrec i a les seves funcions, i li serà d’aplicació les previsions estatutàries pel que fa a llur capacitat, a les causes d’inhabilitació i a l’actuació en cas de conflicte d’interessos.

3)
Sense perjudici dels poders i facultats que en cada moment li puguin atorgarels òrgans de govern del patronat, seran funcions del director/a-gerent dins dels límits que es desprenen d’aquests Estatuts:

a)  Executar o fer executar els acords adoptats pel Patronat que li corresponguin i proposar al Patronat la
deliberació de totes aquelles qüestions o l’adopció de tots aquells acords que consideri necessaris. Decidir amb plena responsabilitat i autoritat en les qüestions que es presentin en l’activitat diària de la Fundació, dins dels
límits que es desprenen d’aquests Estatuts.

b)
 Supervisar la gestió i adoptar totes aquelles mesures d’ordre intern que garanteixin el correcte funcionament de la Fundació en tots els àmbits de la seva activitat en compliment dels objectius aprovats pel Patronat.

c)
 Elaborar els avantprojectes de pressupost d’ingressos i despeses, així com les seves liquidacions i la memòria d’activitats, i presentar-los al Patronat per a la seva aprovació.

d)
 Assessorar el Patronat en les directrius generals d’actuació i, en especial, en el plantejament dels objectius i de les estratègies.

e)
 Dirigir l’equip humà de la Fundació, ja sigui de plantilla o de col·laboradors externs, i coordinar la seva tasca.

f) Autoritzar despeses, ordenar els pagaments i cobraments, i en general exercir les més àmplies facultats concernents al règim econòmic de la Fundació, d’acord amb les normes que li siguin d’aplicació i els límits
fixats pel Patronat, i sens perjudici de les delegacions que pugui fer.

g)
Disposar, seguir i gestionar comptes corrents, llibretes d’estalvi i dipòsits de qualsevol tipus en tota classe d’entitats financeres, de crèdit, bancs i caixes d’estalvi, fins i tot el d’Espanya, instituts i organismes oficials,
podent efectuar tota classe de pagaments mitjançant xecs o altres ordres de pagament, pagarés i transferències amb la seva sola signatura fins a l’import màxim per operació que fixin els òrgans de govern de la Fundació.

4) El Director-Gerent retrà comptes de la seva actuació davant el Patronat, que podrà censurar la
seva actuació i acordar el seu cessament.

5) A efectes de la gestió del director/a-gerent, el pressupost anual de la Fundació aprovat pel Patronat, te el caràcter de despesa màxima autoritzada, i per superar-lo en el seu total caldrà l’acord del Patronat, o bé en cas d’urgència, l’aprovació signada conjuntament pel President del Patronat (o la persona que es designi a aquests efectes per part del Patronat ) i el Director-Gerent, amb l’obligació d’informar-ho en la primera reunió del Patronat que es celebri.

 

Article 33.- Membres Protectors

Seran Protectors aquelles persones o entitats que afavoreixin o hagin afavorit la Fundació mitjançant donacions, llegats, institució hereditària, cessions o qualsevol acte de liberalitat o servei, la importància dels quals motivi, a criteri del Patronat, que se’ls atorgui aquell títol.

 

Article 34.- Membres d’Honor.

Seran membres d’Honor aquelles personalitats que tinguin uns mereixements que els facin creditors d’aquella condició a criteri del Patronat.

 

Article 35.- Comitè d’Honor

El Patronat podrà acordar la creació i el règim de funcionament d’un Comitè d’Honor que estarà integrat pels membres d’Honor i Protectors que en el seu moment es determinin.

 

 

 

CAPÍTOL VI
Modificacions estatutàries i estructurals i dissolució

 

Article 36. Modificacions estatutàries
i estructurals i dissolució

El Patronat, mitjançant un acord adoptat de conformitat amb l’establert en l’article 28 d’aquests estatuts i la normativa aplicable, i prèvia convocatòria expressa, pot modificar els estatuts, acordar la fusió, l’escissió o la dissolució o
extinció de la Fundació, amb l’autorització del Protectorat d’acord amb la legislació aplicable.

 

Article
37. Causes de dissolució

La Fundació es dissoldrà per les causes següents:

a)
Compliment íntegre de la finalitat per a la qual s’ha constituït o  impossibilitat d’assolir-la, llevat que sigui procedent de modificar-la i que el Patronat n’acordi la modificació.

b)
 Il·licitud civil o penal de les seves activitats o finalitats declarada per una sentència ferma.

c)
 Obertura de la fase de liquidació en el concurs.

d)
 Les altres que estableixen la llei o els estatuts.

 

Article 38. Procediment de dissolució i destí del seu patrimoni

1) La dissolució de la Fundació requereix l’acord motivat del Patronat adoptat de conformitat amb l’article 28 d’aquests estatuts i ha de ser aprovada pel Protectorat.

2) La dissolució de la Fundació obre el període de liquidació, la qual han de dur a terme el Patronat, els liquidadors, si n’hi ha, o, subsidiàriament, el Protectorat.

3) L’extinció determina la cessió global de tots els actius i els passius de la Fundació. Aquesta cessió global, un cop determinats l’actiu i el passiu, s’ha de publicar en els termes exigits per la normativa vigent i, amb l’autorització
prèvia del Protectorat, s’ha d’adjudicar el patrimoni a altres fundacions o entitats sense ànim de lucre amb finalitats anàlogues a les de la Fundació o bé a entitats públiques. En tot cas, les entitats destinatàries del
patrimoni han de ser entitats beneficiàries del mecenatge d’acord amb la legislació fiscal vigent.

4) Si no es pot fer una cessió global, cal procedir a la liquidació dels actius i elspassius, i a l’haver que en resulta se li ha de donar l’aplicació establerta en l’apartat anterior.